Hungarian (formal)English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)

Keresés

Kulcsszó keresése: Összesen 3221 eredmény található.
Címke: Politika Rendezés
(Eseménytár)
I. Tvrtko István bosnyák király udvarába fogadja a Magyarországról menekülőket, és támadást indít Zsigmond király ellen. Az év második felében megszállja Dalmáciát és Horvátország egy részét. (→ 1390. január)
Címkék: 1323-1541 Had Politika
(Eseménytár)
Egy pontosan meg nem határozható főúri csoport összeesküvést sző Zsigmond király megbuktatására. A résztvevőket Kanizsai János esztergomi érsek, kancellár csillapítja le a király nevében tett engedményekkel.
Címkék: 1323-1541 Politika
(Eseménytár)
Kanizsai Miklós tárnokmester követségben jár VI. Károly francia királynál és több itáliai udvarnál. Utazásának célja, hogy nemzetközi összefogással sereget szervezzen a török ellen.
Címkék: 1323-1541 Politika
(Eseménytár)
II. József három kivételével visszavonta az uralkodása alatt Magyarországot illetően hozott rendeleteit. A nem katolikusok vallásgyakorlatát engedélyező, 1781. október 13-án aláírt türelmi rendelet és a katolikus alsópapság anyagi helyzetét szabályozó rendelet érvényben maradt. (A harmadik rendelet a jobbágyok szabad költözését és mozgását biztosította.)
(Eseménytár)
Elhunyt II. József német-római császár, magyar király.
Címkék: 1699-1848 Politika
(Eseménytár)
A római kúria II. József január 26-i rendelete fölötti elégedetlenségét tolmácsolván, Zelada bíboros államtitkár levelet írt Giombattista Caprara bécsi nunciusnak, amelyben kifejtette: a pápa elengedhetetlennek tartja, hogy II. József elégtételt és kiengesztelést nyújtson azokért a károkért, melyek uralkodásának következtében az egyházat érték. (A szekularizálások, az egyházi javak elkobzása, a gondolat- és sajtószabadság, az új nézetek meghonosítása, a felekezetek javára kiadott türelmi rendelet stb.) Amikor az államtitkár fölszólította a nunciust a fokozottabb cselekvésre, a császár már négy napja halott volt.
(Eseménytár)
Giombattista Caprara bécsi nuncius a vatikáni államtitkárságnak jelentette, hogy gr. Batthyány József bíboros hercegprímás, esztergomi érsek vezetése alatt a rendek 18 pontban sorolták föl sérelmeiket, s a királytól kérték azok orvoslását. Vallási vonatkozású kérdésekkel öt pont foglalkozott: 10. vissza kell helyezni kiváltságaikba az összes szerzetesrendet, amelyek törvényes jelleggel bírtak; 11. az ország hercegprímásának vissza kell adni jogait; 13. mindabban, ami a tanokat és az egyházi fegyelmet illeti, a papságot a püspökök joghatósága alá kell rendelni; 14. az ifjúságnak jobb, rendszeresebb, Isten és a haza törvényeinek megfelelő nevelést kell biztosítani; 15. meg kell tiltani a s...
(Eseménytár)
Hajnóczy József megírta kéziratban terjesztett röpiratát: De religione. (A vallásszabadság a politikai szabadság része.)
(Eseménytár)
Pozsonyban megkoronázták II. Lipót magyar királyt.
(Eseménytár)
Váratlanul, a halottak szentségének felvétele nélkül elhunyt II. Lipót német-római császár, magyar király, aki egyházpolitikájában elvette ugyan a jozefinista rendeletek élét, de az ún. államegyház eszméje mellett kitartott. A trónon I. Ferenc követte.
(Eseménytár)
Királyi leirat egyezett bele a független magyar minisztérium felállításába.
Címkék: 1699-1848 Politika
(Eseménytár)
Lipovniczky István esztergomi kanonok a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium I. ügyosztályának első főnöke. (Hivatalától akkor vált meg, amikor kinevezték a nagyváradi latin szertartású egyházmegye püspökévé.) → 1869. február 13.–június 30.
(Emléktár)
Az Állami Honvédelmi Bizottság 7161. sz. számú határozata a munkaképes német lakosság internálásáról Bulgária, Magyarország, Románia, Csehszlovákia és Jugoszlávia területén és munkavégzésre a Szovjetunióba küldésükről   Moszkva, Kreml, 1944. december 16. Szigorúan titkos!   Az Állami Honvédelmi Bizottság határozatot hozott: 1. A Szovjetunióba történő munkára irányítás céljából mozgósítani és internálni kell Románia, Jugoszlávia, Magyarország, Bulgária és Csehszlovákia Vörös Hadsereg által felszabadított területén tartózkodó valamennyi munkaképes németet – a 17 és 45 év közötti férfiakat és a 18 és 30 év közötti nőket. Le kell rögzíteni, hogy mozg...
Címkék: 1919-1944 Had Politika
(Eseménytár)
Magyarország aláírja a fegyverszüneti szerződést a szövetséges hatalmakkal.
Címkék: 1945-1989 Politika
(Eseménytár)
Az angolszászok fokozottabb beleszólást követelnek a magyarországi SZEB működésébe, sikerül ­elérniük, hogy Magyarország jóvátételi kötelezettségét 400 millió dollárról 300 millió dollárra csökkentsék.
Címkék: 1945-1989 Politika
(Eseménytár)
A szövetséges nagyhatalmak jaltai találkozója. — február 11. A nagyhatalmak nyilatkozata a felszabadított Európáról. — A nyugati hatalmak álláspontja: a lengyel kormányt szélesebb, demokratikus alapon kell megszervezni, lengyelországi és külföldön levő lengyeleket is magában kell foglalnia. → június 23.
Címkék: 1945-1989 Politika
(Eseménytár)
Churchill, Roosevelt és Sztálin értekezlete a Krím-félszigeten lévő Jaltában. A konferencián megegyeznek abban, hogy rendezik az Egyesült Nemzetek Szervezetének értekezletét az alapokmány elfogadására. A Szovjetunió kötelezi magát arra, hogy három hónappal a német kapituláció után belép a Japán elleni háborúba; megkapja Dél-Szahalint és a Kuril-szigeteket. Németországot 4 megszállási övezetre osztják, Franciaország bevonásával. Megállapodnak Németország demilitarizálásában és nácitlanításában; létrehozzák a közös jóvátételi bizottságot, és tárgyalási alapnak elfogadják a 20 milliárd dolláros szovjet jóvátételi igényt. Lengyelország nyugati határát az Odera–Neisse foly...
Címkék: 1945-1989 Had Politika
(Eseménytár)
A három szövetséges nagyhatalom (Nagy-Britannia, az Egyesült Államok és a Szovjetunió) kormányfőinek (Churchill, Roosevelt és Sztálin) értekezlete a Krím félszigeten, Jaltában. A 14 fejezetből álló jegyzőkönyvből: II. „A három hatalom a felszabadított Európa ideiglenes bizonytalanságának időszakában együttes politikát fog folytatni abból a célból, hogy segítsék a náci Németország uralma alól felszabadított népeket, valamint a tengely volt csatlós államainak népeit abban, hogy életbe vágó politikai és gazdasági kérdéseiket demokratikus eszközökkel oldják meg. Európában a rend helyreállítását és a gazdasági élet újjászervezését oly módon kell elérni, hogy ez a felszabadít...
Címkék: 1945-1989 Politika
(Eseménytár)
A Szovjetunió felveszi a diplomáciai kapcsolatot a lublini lengyel ­ideiglenes kormánnyal. Az Egyesült ­Államok és Nagy-Britannia válaszul megerősítik, hogy a londoni lengyel kormányt ismerik el.
Címkék: 1945-1989 Politika
(Eseménytár)
A nagyhatalmak moszkvai megállapodásának értelmében az USA ­el­ismeri Romániát.
Címkék: 1945-1989 Politika
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>
Keresés a teljes tartalomban
Célzott keresés
Időrend
Személynév
Földrajzi név
Téma